Naše služby

Každému žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia, doškoľovacieho kurzu vodičov či klientovi využívajúcemu kondičné jazdy v našej autoškole garantujeme odborne kvalifikovaný, trpezlivý a citlivý prístup s dôrazom na jeho individuálne potreby a schopnosti. Naším cieľom je sprostredkovať každému klientovi také praktické schopnosti a teoretické vedomosti aby bez problémov mohol dosiahnúť cieľ, pre ktorý oslovil našu autoškolu.

Kurzy na získanie vodičského oprávnenia


Podmienky

Osnova

Študovňa

Testy


Skupina B

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny B sa udeľuje vodičské oprávnenie skupiny B. Vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny B, ako aj motorové vozidlá skupiny AM a B1. Vodičské oprávnenie skupiny B po dvoch rokoch od jeho udelenia oprávňuje viesť aj motorové vozidlá skupiny A1 s automatickou prevodovkou, a to len na území Slovenskej republiky. Ak jazdná súprava presahuje 3 500 kg, môže byť táto vedená držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B po absolvovaní osobitného výcviku v autoškole alebo po zložení osobitnej skúšky z vedenia motorového vozidla. Vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje viesť na území Slovenskej republiky aj motorové vozidlá skupiny T, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a jazdnú súpravu pozostávajúcu z motorového vozidla skupiny T a prípojného vozidla za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 3 500 kg

Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia skupiny B je 17 rokov.

Držiteľ vodičského oprávnenia skupiny B, ktorému bolo vodičské oprávnenie skupiny B udelené pred dovŕšením veku 18 rokov, môže do dovŕšenia veku 18 rokov, najmenej však tri mesiace, viesť motorové vozidlo skupiny B len v prítomnosti osoby sediacej na mieste spolujazdca vedľa vodiča, ktorá je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B najmenej 10 rokov a ktorú na tento účel zapíše orgán Policajného zboru do evidencie vodičov na žiadosť zákonného zástupcu. Osoba spolujazdca má v takom prípade primerané povinnosti vodiča a teda nesmie vykonávať túto funkciu:

 1. bez príslušného vodičského oprávnenia, v čase jeho odobratia alebo počas zadržania vodičského preukazu,
 2. ak požil počas jazdy alkohol alebo inú návykovú látku,
 3. ak v čase jazdy sa po požití alkoholu alebo inej návykovej látky ešte môžu nachádzať v jeho organizme zvyšky požitej látky
 4. ak po požil liek v čase, keď tento liek môže znížiť jeho schopnosť viesť vozidlo.

Do skupiny motorových vozidiel B patria:

 1. motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny AM, A1, A2, A a T, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg,
 2. motorové vozidlá podľa (1) s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 4 250 kg.


Skupiny A, A1, A2

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel
 • skupiny A sa udeľuje vodičské oprávnenie skupiny A. Vodičské oprávnenie skupiny A oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny A, ako aj motorové vozidlá skupiny AM, A1 a A2. Motorové trojkolky s výkonom presahujúcim 15 kW oprávňuje viesť, len ak je jeho držiteľ starší ako 21 rokov.
 • skupiny A1 sa udeľuje vodičské oprávnenie skupiny A1. Vodičské oprávnenie skupiny A1 oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny A1, ako aj motorové vozidlá skupiny AM.
 • skupiny A2 sa udeľuje vodičské oprávnenie skupiny A2. Vodičské oprávnenie skupiny A2 oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny A2, ako aj motorové vozidlá skupiny A1 a AM.

Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia skupiny A je 24 rokov, skupiny A1 je 16 rokov, skupiny A2 je 18 rokov

Vodičské oprávnenie skupiny A2 možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý
 • je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny A1 najmenej dva roky; to neplatí, ak ide o držiteľa vodičského oprávnenia skupiny A1 držbou vodičského oprávnenia skupiny A,
 • predloží čestné vyhlásenie o tom, že má najmenej dvojročnú prax vo vedení motorového vozidla,
 • vykoná osobitnú skúšku z vedenia motorového vozidla alebo absolvuje osobitný výcvik v autoškole,
 • splní ostatné podmienky na udelenie vodičského oprávnenia okrem podmienky podľa zákona č. 8/2009 Z. z., § 77 ods. 1 písm. f).
Vodičské oprávnenie skupiny A možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý
 • je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny A2 najmenej dva roky,
 • predloží čestné vyhlásenie o tom, že má najmenej dvojročnú prax vo vedení motorového vozidla skupiny A2,
 • vykoná osobitnú skúšku z vedenia motorového vozidla alebo absolvuje osobitný výcvik v autoškole,
 • splní ostatné podmienky na udelenie vodičského oprávnenia okrem podmienky podľa zákona č. 8/2009 Z. z., § 77 ods. 1 písm. a) a f).

Do skupiny motorových vozidiel A patria:

 1. dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť je viac ako 45 km.h-1 alebo ktorých zdvihový objem valcov motora je väčší ako 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora,
 2. motorové trojkolky s výkonom presahujúcim 15 kW

Do skupiny motorových vozidiel A1 patria:

 1. dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km.h-1, ktorých zdvihový objem valcov motora nepresahuje 125 cm3 a výkon nie je väčší ako 11 kW a pomer výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 0, 1 kW/kg,
 2. motorové trojkolky, ktorými sú vozidlá s tromi symetricky usporiadanými kolesami, vybavené motorom, ktorý má zdvihový objem väčší ako 50 cm3, ak je to spaľovací motor, alebo s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km h-1, ktorých výkon nepresahuje 15 kW.

Do skupiny motorových vozidiel A2 patria:

 • dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom s výkonom nepresahujúcim 35 kW, s pomerom výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahujúcim 0, 2 kW/kg, ktoré nie sú odvodené od vozidla s viac ako dvojnásobkom ich výkonu.


Výučba teórie prebieha v našej učebni na ulici Obrancov mieru 6, praktické zručnosti si osvojíte na autocvičisku pred Mestskou halou a priamo v premávke. Praktický výcvik prebieha 7 dni v týždni, ráno, počas dňa aj večer, čím sa snažíme o skrátenie priebehu trvania aj bežných (nezrýchlených) kurzov. Pri výučbe teórie používame výpočtovú a prezentačnú techniku s kvalitnými aplikáciami, ktoré sú doplňované kvalifikovaným ústnym výkladom skúseného inštruktora. Veľký dôraz kladieme samozrejme aj na vozový park a jeho príslušenstvo. Pomerne často ho obmieňame a udržujeme vždy v 100%-nom stave.


Kondičné jazdy

Kondičné jazdy sú určené záujemcom, ktorí sú síce už držiteľmi vodičského oprávnenia, ale z rôznych dôvodov im chýbajú praktické zručnosti resp. istota pri šoférovaní v takej miere, aby dokázali samostatne bezpečne jazdiť v ostrej premávke.
V našej autoškole ponúkame zákazníkom kondičné jazdy pod odborným dohľadom skúsených inštruktorov a to tak na autocvičisku ako aj v ostrej premávke. Kondičné jazdy sú zamerané výlučne len a len na požiadavky a potreby klienta, preto celý priebeh každej kondičnej jazdy závisý len od neho. Samozrejmosťou je oboznámenie klienta s novými právnymi predpismi v oblasti cestnej dopravy.
Záujemcovia o kondičné jazdy si môžu:
 • stanoviť počet hodín jázd
 • určiť trasu a čas výcviku (víkendy, jazda v hustej mestskej premávke, jazda v noci)
 • špecifikovať nácvik konkrétnych činností (pohyb do kopca, parkovanie, prejazd križovatkou a pod.)
 • určiť miesto pristavenia vozidla

Doškoľovacie kurzy vodičov

Ak držiteľ vodičského oprávnenia v posledných dvanástich mesiacoch ako vodič motorového vozidla trikrát závažným spôsobom poruší pravidlá cestnej premávky, za ktoré mu bola uložená pokuta vo výške 60 eur a viac, orgán Policajného zboru rozhodne o povinnosti podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu.
O zaradení držiteľa vodičského oprávnenia do doškoľovacieho kurzu vodičov, rozhoduje príslušný okresný dopravný inšpektorát okresného riaditeľstva Policajného zboru (ďalej len „dopravný inšpektorát“). Doškoľovací kurz vodičov sa skladá z výučby teórie a praktického výcviku. Obsah a rozsah učiva je členený podľa skupín vodičského oprávnenia, na ktoré sa výcvik vykonáva.

Výučba teórie Praktický výcvik
PCP TVV ZBJ PDN
6 2 2 2 6

VYSVETLIVKY:
PCP - predpisy o cestnej premávke a s nimi súvisiace právne predpisy
TVV - teória vedenia vozidla
ZBJ - zásady bezpečnej jazdy
PDN - problematika dopravnej nehodovosti
* - rozsah počtu hodín výučby teórie a praktického výcviku platí aj pre doškoľovací kurz podľa individuálnej učebnej osnovy

Praktický výcvik doškoľovacieho kurzu vodičov sa bude vykonávať v rozsahu výcviku najvyššej skupiny vodičského oprávnenia uvedenom v právoplatnom rozhodnutí príslušného dopravného inšpektorátu.

Napríklad:
 • ak je vodič držiteľom vodičského oprávnenia na skupinu A, B, T, C, CE a dopravný inšpektorát rozhodne o doškoľovacom kurze vodičov v plnom rozsahu vodičského oprávnenia, podľa tabuľky vodič absolvuje 12 vyučovacích hodín výučby teórie a praktický výcvik v rozsahu 6 vyučovacích hodín pre skupinu A vodičského oprávnenia a 6 vyučovacích hodín pre skupinu CE vodičského oprávnenia,
 • ak je vodič držiteľom vodičského oprávnenia na skupinu B, T, C, D, DE a dopravný inšpektorát rozhodne o doškoľovacom kurze vodičov v plnom rozsahu vodičského oprávnenia, podľa tabuľky vodič absolvuje 12 vyučovacích hodín výučby teórie a praktický výcvik v rozsahu 6 vyučovacích hodín pre skupinu DE vodičského oprávnenia.
Ak dopravný inšpektorát rozhodne o doškoľovacom kurze vodičov len na určitú skupinu vodičského oprávnenia, podľa uvedenej tabuľky vodič absolvuje 12 vyučovacích hodín výučby teórie a praktický výcvik v rozsahu 6 vyučovacích hodín pre určenú skupinu vodičského oprávnenia.

Po absolvovaní doškoľovacieho kurzu vodičov, prevádzkovateľ autoškoly vydá jeho účastníkovi osvedčenie

Najbližšie kurzy:

05.06.2024 o 16:30
Kurz na sk. B,B+A1,A2,A
05.06.2024 o 16:30
Kurz na sk. A,A2
© 2009 - 2024 BOSAKOVA-AUTOSKOLA.SK
© 2009 - 2024 BOSAKOVA-AUTOSKOLA.SK