Doškoľovacie kurzy vodičov

Ak držiteľ vodičského oprávnenia v posledných dvanástich mesiacoch ako vodič motorového vozidla trikrát závažným spôsobom poruší pravidlá cestnej premávky, za ktoré mu bola uložená pokuta vo výške 60 eur a viac, orgán Policajného zboru rozhodne o povinnosti podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu.


Osnova

Študovňa

Testy


O zaradení držiteľa vodičského oprávnenia do doškoľovacieho kurzu vodičov, rozhoduje príslušný okresný dopravný inšpektorát okresného riaditeľstva Policajného zboru (ďalej len „dopravný inšpektorát“). Doškoľovací kurz vodičov sa skladá z výučby teórie a praktického výcviku. Obsah a rozsah učiva je členený podľa skupín vodičského oprávnenia, na ktoré sa výcvik vykonáva.

Výučba teórie Praktický výcvik
PCP TVV ZBJ PDN
6 2 2 2 6

VYSVETLIVKY:
PCP - predpisy o cestnej premávke a s nimi súvisiace právne predpisy
TVV - teória vedenia vozidla
ZBJ - zásady bezpečnej jazdy
PDN - problematika dopravnej nehodovosti
* - rozsah počtu hodín výučby teórie a praktického výcviku platí aj pre doškoľovací kurz podľa individuálnej učebnej osnovy

Praktický výcvik doškoľovacieho kurzu vodičov sa bude vykonávať v rozsahu výcviku najvyššej skupiny vodičského oprávnenia uvedenom v právoplatnom rozhodnutí príslušného dopravného inšpektorátu.

Napríklad:
  • ak je vodič držiteľom vodičského oprávnenia na skupinu A, B, T, C, CE a dopravný inšpektorát rozhodne o doškoľovacom kurze vodičov v plnom rozsahu vodičského oprávnenia, podľa tabuľky vodič absolvuje 12 vyučovacích hodín výučby teórie a praktický výcvik v rozsahu 6 vyučovacích hodín pre skupinu A vodičského oprávnenia a 6 vyučovacích hodín pre skupinu CE vodičského oprávnenia,
  • ak je vodič držiteľom vodičského oprávnenia na skupinu B, T, C, D, DE a dopravný inšpektorát rozhodne o doškoľovacom kurze vodičov v plnom rozsahu vodičského oprávnenia, podľa tabuľky vodič absolvuje 12 vyučovacích hodín výučby teórie a praktický výcvik v rozsahu 6 vyučovacích hodín pre skupinu DE vodičského oprávnenia.
Ak dopravný inšpektorát rozhodne o doškoľovacom kurze vodičov len na určitú skupinu vodičského oprávnenia, podľa uvedenej tabuľky vodič absolvuje 12 vyučovacích hodín výučby teórie a praktický výcvik v rozsahu 6 vyučovacích hodín pre určenú skupinu vodičského oprávnenia.

Po absolvovaní doškoľovacieho kurzu vodičov, prevádzkovateľ autoškoly vydá jeho účastníkovi osvedčenie

Najbližšie kurzy:

neuvedený
Kurz na skupinu B
neuvedený
Kurz na skupiny A, A1, A2
© 2009 - 2024 BOSAKOVA-AUTOSKOLA.SK
© 2009 - 2024 BOSAKOVA-AUTOSKOLA.SK