Podmienky na udelenie vodičského oprávnenia
(zo zákona NR SR č. 8/2009 Z. z)
(1) Vodičské oprávnenie sa udelí žiadateľovi, ktorý k dátumu udelenia vodičského oprávnenia
 1. dosiahol vek ustanovený týmto zákonom na udelenie vodičského oprávnenia,
 2. má na území Slovenskej republiky pobyt v trvaní najmenej 185 dní v kalendárnom roku, v ktorom požiada o udelenie vodičského oprávnenia; ak od 1. januára kalendárneho roka, v ktorom žiadateľ požiada o udelenie vodičského oprávnenia, neuplynulo 185 dní, je na udelenie vodičského oprávnenia rozhodujúce, či sa táto podmienka splnila v predchádzajúcom kalendárnom roku; to neplatí, ak dokladom o štúdiu preukáže, že študuje na území Slovenskej republiky aspoň šesť mesiacov,
 3. dôveryhodne preukáže, že na území Slovenskej republiky má zvyčajné bydlisko alebo dokladom o štúdiu preukáže, že študuje na území Slovenskej republiky aspoň šesť mesiacov,
 4. je zdravotne spôsobilý,
 5. je psychicky spôsobilý,
 6. absolvoval vodičský kurz podľa osobitného predpisu, 41b) ak v § 76 ods. 7, § 78 ods. 2 alebo ods. 3 nie je ustanovené inak,
 7. získal odbornú spôsobilosť,
 8. nemá súdom alebo iným príslušným orgánom Slovenskej republiky uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo,
 9. nemá príslušným orgánom uloženú povinnosť podrobiť sa preskúmaniu zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti alebo preskúšaniu odbornej spôsobilosti,
 10. splnil povinnosti podľa § 91 ods. 4 a 6 a § 92 ods. 6 a 8, ak im podliehal,
 11. nemá zadržaný vodičský preukaz,
 12. nemá odobraté vodičské oprávnenie,
 13. nepodlieha v cudzom štáte zákazu činnosti viesť motorové vozidlo,
 14. nemá vodičský preukaz vydaný iným štátom Európskeho hospodárskeho priestoru odobratý, obmedzený, pozastavený alebo zrušený v inom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru,
 15. nemá vodičský preukaz vydaný Slovenskou republikou odobratý, obmedzený, pozastavený alebo zrušený v inom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru,
 16. nie je držiteľom vodičského preukazu vydaného Slovenskou republikou alebo cudzím štátom s udeleným vodičským oprávnením tej skupiny motorových vozidiel, akej je vodičský preukaz, o ktorého vydanie žiada, alebo rovnocennej skupiny,
 17. sa podrobil preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva a odbornému poradenstvu podľa § 91 ods. 4, ak v priebehu posledných piatich rokov ako vodič motorového vozidla bez vodičského oprávnenia porušil pravidlá cestnej premávky požitím alkoholu alebo inej návykovej látky alebo odmietnutím podrobiť sa vyšetreniu na ich zistenie,
 18. nepredložil žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia rovnakej skupiny aj na iný orgán Policajného zboru, ktorý na jej základe začal a neskončil konanie v rovnakej veci.
(2) Zvyčajným bydliskom na účely tohto zákona je miesto, kde sa osoba zvyčajne zdržiava najmenej 185 dní v každom kalendárnom roku
 1. z dôvodu jej osobných väzieb a pracovných väzieb,
 2. z dôvodu osobných väzieb preukazujúcich úzke spojenie medzi touto osobou a miestom, kde sa zdržiava, ak osoba nie je pracovne viazaná,
 3. z dôvodu jej osobných väzieb, ak osoba je pracovne viazaná v inom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru ako v mieste osobných väzieb a do miesta osobných väzieb sa pravidelne vracia; podmienka pravidelného návratu nemusí byť splnená, ak osoba žije v inom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru ako v mieste osobných väzieb preto, aby vykonávala úlohu určitého trvania, pričom navštevovanie univerzity alebo školy neznamená zmenu zvyčajného bydliska.
(3) Ak má orgán Policajného zboru podozrenie, že žiadateľ nespĺňa podmienky podľa odseku 1, požiada o ich preverenie príslušný orgán cudzieho štátu; o udelení vodičského oprávnenia rozhodne až po získaní požadovanej informácie.
(4) Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia obsahuje
 1. meno, priezvisko a rodné priezvisko žiadateľa,
 2. dátum a miesto narodenia a rodné číslo žiadateľa,
 3. adresu pobytu žiadateľa alebo miesta, kde sa zdržiava,
 4. informáciu o požadovaných a udelených vodičských oprávneniach a o vydanom vodičskom preukaze,
 5. žiadosť o vykonanie osobitnej skúšky podľa § 76 ods. 7 a § 78 ods. 2 písm. c) alebo ods. 3 písm. c), ak ide o osobu, ktorá žiada o vykonanie takej osobitnej skúšky,
 6. potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky,
 7. vlastnoručný podpis žiadateľa a meno, priezvisko, rodné číslo a vlastnoručný podpis zákonného zástupcu žiadateľa, ktorý v deň podania žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia nedosiahol vek 18 rokov,
 8. čestné vyhlásenie žiadateľa o splnení podmienok na udelenie vodičského oprávnenia podľa odseku 1 písm. c), m) až p) a r).
(5) Potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky podľa odseku 4 písm. f) obsahuje
 1. meno, priezvisko a adresu alebo sídlo posudzujúceho lekára,
 2. zaradenie do skupiny vodičov na účely vykonávania lekárskej prehliadky,
 3. závery lekárskej prehliadky,
 4. miesto a dátum vykonania lekárskej prehliadky,
 5. odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho lekára.
(6) Za dátum udelenia vodičského oprávnenia sa považuje dátum
 1. získania odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2,
 2. vykonania osobitnej skúšky z vedenia motorového vozidla podľa § 76 ods. 7 alebo § 78 ods. 2 a 3,
 3. zaevidovania žiadosti podľa § 76 ods. 7 alebo § 78 ods. 2 a 3 v protokole vodičských oprávnení, ak žiadateľ absolvoval osobitný výcvik v autoškole.41a)
(7) Osvedčenie o udelení vodičského oprávnenia obsahuje
 1. údaje o orgáne Policajného zboru, ktorý rozhodol o udelení vodičského oprávnenia,
 2. meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia a adresu pobytu žiadateľa,
 3. skupinu udeleného vodičského oprávnenia,
 4. dátum udelenia vodičského oprávnenia,
 5. evidenčné číslo z protokolu vodičských oprávnení,
 6. miesto a dátum vydania osvedčenia o udelení vodičského oprávnenia,
 7. odtlačok pečiatky a podpis skúšobného komisára.
(8) Podrobnosti o udeľovaní vodičského oprávnenia a vzor osvedčenia o udelení vodičského oprávnenia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra.
41a) § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 93/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
41b) § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 93/2005 Z. z..
© 2009 - 2023 BOSAKOVA-AUTOSKOLA.SK
© 2009 - 2023 BOSAKOVA-AUTOSKOLA.SK