Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z.
Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. I
PRVÁ ČASŤ - ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
DRUHÁ ČASŤ - PRAVIDLÁ CESTNEJ PREMÁVKY
TRETIA ČASŤ - DOPRAVNÉ NEHODY A EVIDENCIA DOPRAVNÝCH NEHÔD
ŠTVRTÁ ČASŤ - OPRÁVNENIA POLICAJTA PRI DOHĽADE NAD BEZPEČNOSŤOU A PLYNULOSŤOU CESTNEJ PREMÁVKY
PIATA ČASŤ - VEDENIE VOZIDIEL
ŠIESTA ČASŤ - EVIDENCIA VOZIDIEL, EVIDOVANIE VOZIDIEL A EVIDENČNÉ ČÍSLA
SIEDMA ČASŤ - ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ
ÔSMA ČASŤ - SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  Čl. II
  Čl. III
  Čl. IV
  Čl. V
  Čl. VI
  Čl. VII
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
© 2009 - 2024 BOSAKOVA-AUTOSKOLA.SK
© 2009 - 2024 BOSAKOVA-AUTOSKOLA.SK