Kurzy na získanie vodičského oprávnenia skupiny B

Každému žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia garantujeme odborne kvalifikovaný, trpezlivý a citlivý prístup s dôrazom na jeho individuálne potreby a schopnosti. Naším cieľom je sprostredkovať každému klientovi také praktické schopnosti a teoretické vedomosti aby bez problémov mohol dosiahnúť cieľ, pre ktorý oslovil našu autoškolu.


Podmienky

Osnova

Študovňa

Testy


Skupina B

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny B sa udeľuje vodičské oprávnenie skupiny B. Vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny B, ako aj motorové vozidlá skupiny AM a B1. Vodičské oprávnenie skupiny B po dvoch rokoch od jeho udelenia oprávňuje viesť aj motorové vozidlá skupiny A1 s automatickou prevodovkou, a to len na území Slovenskej republiky. Ak jazdná súprava presahuje 3 500 kg, môže byť táto vedená držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B po absolvovaní osobitného výcviku v autoškole alebo po zložení osobitnej skúšky z vedenia motorového vozidla. Vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje viesť na území Slovenskej republiky aj motorové vozidlá skupiny T, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a jazdnú súpravu pozostávajúcu z motorového vozidla skupiny T a prípojného vozidla za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 3 500 kg

Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia skupiny B je 17 rokov.

Držiteľ vodičského oprávnenia skupiny B, ktorému bolo vodičské oprávnenie skupiny B udelené pred dovŕšením veku 18 rokov, môže do dovŕšenia veku 18 rokov, najmenej však tri mesiace, viesť motorové vozidlo skupiny B len v prítomnosti osoby sediacej na mieste spolujazdca vedľa vodiča, ktorá je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B najmenej 10 rokov a ktorú na tento účel zapíše orgán Policajného zboru do evidencie vodičov na žiadosť zákonného zástupcu. Osoba spolujazdca má v takom prípade primerané povinnosti vodiča a teda nesmie vykonávať túto funkciu:

  1. bez príslušného vodičského oprávnenia, v čase jeho odobratia alebo počas zadržania vodičského preukazu,
  2. ak požil počas jazdy alkohol alebo inú návykovú látku,
  3. ak v čase jazdy sa po požití alkoholu alebo inej návykovej látky ešte môžu nachádzať v jeho organizme zvyšky požitej látky
  4. ak po požil liek v čase, keď tento liek môže znížiť jeho schopnosť viesť vozidlo.

Do skupiny motorových vozidiel B patria:

  1. motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny AM, A1, A2, A a T, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg,
  2. motorové vozidlá podľa (1) s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 4 250 kg.


Výučba teórie prebieha v našej učebni na ulici Obrancov mieru 6, praktické zručnosti si osvojíte na autocvičisku pred Mestskou halou a priamo v premávke. Praktický výcvik prebieha 7 dni v týždni, ráno, počas dňa aj večer, čím sa snažíme o skrátenie priebehu trvania aj bežných (nezrýchlených) kurzov. Pri výučbe teórie používame výpočtovú a prezentačnú techniku s kvalitnými aplikáciami, ktoré sú doplňované kvalifikovaným ústnym výkladom skúseného inštruktora. Veľký dôraz kladieme samozrejme aj na vozový park a jeho príslušenstvo. Pomerne často ho obmieňame a udržujeme vždy v 100%-nom stave.


Najbližšie kurzy:

22.07.2024 o 15:00
Kurz na skupinu B
neuvedený
Kurz na skupiny A, A1, A2
© 2009 - 2024 BOSAKOVA-AUTOSKOLA.SK
© 2009 - 2024 BOSAKOVA-AUTOSKOLA.SK