Kurzy na získanie vodičského oprávnenia skupín A, A1 a A2

Každému žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia garantujeme odborne kvalifikovaný, trpezlivý a citlivý prístup s dôrazom na jeho individuálne potreby a schopnosti. Naším cieľom je sprostredkovať každému klientovi také praktické schopnosti a teoretické vedomosti aby bez problémov mohol dosiahnúť cieľ, pre ktorý oslovil našu autoškolu.


Podmienky

Osnova

Študovňa

Testy


Skupiny A, A1, A2

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel
 • skupiny A sa udeľuje vodičské oprávnenie skupiny A. Vodičské oprávnenie skupiny A oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny A, ako aj motorové vozidlá skupiny AM, A1 a A2. Motorové trojkolky s výkonom presahujúcim 15 kW oprávňuje viesť, len ak je jeho držiteľ starší ako 21 rokov.
 • skupiny A1 sa udeľuje vodičské oprávnenie skupiny A1. Vodičské oprávnenie skupiny A1 oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny A1, ako aj motorové vozidlá skupiny AM.
 • skupiny A2 sa udeľuje vodičské oprávnenie skupiny A2. Vodičské oprávnenie skupiny A2 oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny A2, ako aj motorové vozidlá skupiny A1 a AM.
Ako prví na Slovensku sa možeme pochváliť tým, že do našej ponuky vozidiel určených na výcvik sme zaradili motocykle značky Harley Davidson a ochranné prilby sme opatrili telekomunikačným zariadením.

Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia skupiny A je 24 rokov, skupiny A1 je 16 rokov, skupiny A2 je 18 rokov

Vodičské oprávnenie skupiny A2 možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý
 • je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny A1 najmenej dva roky; to neplatí, ak ide o držiteľa vodičského oprávnenia skupiny A1 držbou vodičského oprávnenia skupiny A,
 • predloží čestné vyhlásenie o tom, že má najmenej dvojročnú prax vo vedení motorového vozidla,
 • vykoná osobitnú skúšku z vedenia motorového vozidla alebo absolvuje osobitný výcvik v autoškole,
 • splní ostatné podmienky na udelenie vodičského oprávnenia okrem podmienky podľa zákona č. 8/2009 Z. z., § 77 ods. 1 písm. f).
Vodičské oprávnenie skupiny A možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý
 • je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny A2 najmenej dva roky,
 • predloží čestné vyhlásenie o tom, že má najmenej dvojročnú prax vo vedení motorového vozidla skupiny A2,
 • vykoná osobitnú skúšku z vedenia motorového vozidla alebo absolvuje osobitný výcvik v autoškole,
 • splní ostatné podmienky na udelenie vodičského oprávnenia okrem podmienky podľa zákona č. 8/2009 Z. z., § 77 ods. 1 písm. a) a f).

Do skupiny motorových vozidiel A patria:

 1. dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť je viac ako 45 km.h-1 alebo ktorých zdvihový objem valcov motora je väčší ako 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora,
 2. motorové trojkolky s výkonom presahujúcim 15 kW

Do skupiny motorových vozidiel A1 patria:

 1. dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km.h-1, ktorých zdvihový objem valcov motora nepresahuje 125 cm3 a výkon nie je väčší ako 11 kW a pomer výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 0, 1 kW/kg,
 2. motorové trojkolky, ktorými sú vozidlá s tromi symetricky usporiadanými kolesami, vybavené motorom, ktorý má zdvihový objem väčší ako 50 cm3, ak je to spaľovací motor, alebo s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km h-1, ktorých výkon nepresahuje 15 kW.

Do skupiny motorových vozidiel A2 patria:

 • dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom s výkonom nepresahujúcim 35 kW, s pomerom výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahujúcim 0, 2 kW/kg, ktoré nie sú odvodené od vozidla s viac ako dvojnásobkom ich výkonu.


Výučba teórie prebieha v našej učebni na ulici Obrancov mieru 6, praktické zručnosti si osvojíte na autocvičisku pred Mestskou halou a priamo v premávke. Praktický výcvik prebieha 7 dni v týždni, ráno, počas dňa aj večer, čím sa snažíme o skrátenie priebehu trvania aj bežných (nezrýchlených) kurzov. Pri výučbe teórie používame výpočtovú a prezentačnú techniku s kvalitnými aplikáciami, ktoré sú doplňované kvalifikovaným ústnym výkladom skúseného inštruktora. Veľký dôraz kladieme samozrejme aj na vozový park a jeho príslušenstvo. Pomerne často ho obmieňame a udržujeme vždy v 100%-nom stave.


Najbližšie kurzy:

neuvedený
Kurz na skupinu B
neuvedený
Kurz na skupiny A, A1, A2
© 2009 - 2024 BOSAKOVA-AUTOSKOLA.SK
© 2009 - 2024 BOSAKOVA-AUTOSKOLA.SK